MG-broker ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

OC przewoźnika w ruchu krajowym (OCPDk) i międzynarodowym (OCPDm)
Kabotaż na terenie Niemiec i pozostałych krajów UE
OC spedytora (OCS) z rozszerzeniem o odpowiedzialność przewoźnika umownego
OC zawodowe przewoźnika (pod licencję)
Cargo (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym)
Koszty leczenia kierowców za granicą

OC przewoźnika w ruchu krajowym (OCPDk) i międzynarodowym (OCPDm)

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) przeznaczone jest dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego) za: szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej), szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie do wysokości: kwoty przewoźnego (dla transportu międzynarodowego) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego).

Dzięki skutecznym negocjacjom z zakładami ubezpieczeń, naszym Klientom oferujemy również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:


 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
 • OC za podwykonawców (bez wymogu wpisywania Ubezpieczającego w liście przewozowym)
 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej
 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody powstałe podczas wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportowego
 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej poza parkingami strzeżonymi
 • szkody w wyniku opóźnienia w dostawie
 • zwrot o kosztów sprawdzenia , przesortowania towaru
 • szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej
 • szkody rzeczowe powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu
 • szkody powstałe w wyniku awarii agregatu chłodniczego
 • szkody powstałe w czasie załadunku i załadunku,
 • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform
 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru
 • szkody w wyniku utraty lub nienależytego wykorzystania dokumentów oddanych przewoźnikowi w związku z wykonywanym przewozem
 • szkody powstałe w towarze w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu (art. 12 CMR)
 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku braku ważności badania technicznego pojazdu, jeżeli stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do powstania szkody
 • koszty dodatkowe związane ze szkodą, np. z usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizacja lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
 • szkody powstałe na terenie byłych krajów WNP
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu

Kabotaż na terenie Niemiec i pozostałych krajów UE

Kabotaż - definicja

Zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy o transporcie drogowym, o kabotażu mówimy wówczas, gdy przewóz realizowany jest pojazdem samochodowym, koleją lub samolotem zarejestrowanym za granicą lub gdy przewóz wykonuje zagraniczny przedsiębiorca między miejscami położonymi na terytorium Polski.

Potrzebne dokumenty do kabotażu na terenie UE

Aby przewoźnik zajmujący się zarobkowym drogowym przewozem rzeczy mógł wykonywać przewozy kabotażowe na terenie państw wchodzących w skład UE musi posiadać licencję wspólnotową na transport międzynarodowy. W przypadku, gdy przewóz realizowany jest przez kierowcę z kraju spoza Unii musi posiadać on świadectwo kierowcy. W celu wydania świadectwa kierowcy należy wystąpić do BOTM-u (Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego).

Zasady kabotaży na terenie UE

W momencie dostarczenia towaru w ramach ruchu międzynarodowego przewoźnicy drogowi z terenu UE mogą jednym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdem silnikowym, wykonać do trzech przewozów kabotażowych, które stanowią następstwo transportu międzynarodowego pochodzącego z innego państwa unijnego lub spoza niej. Każdy rozładunek traktowany jest jako osobny przewóz kabotażowy. Ostatni wyładunek podczas kabotażu powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni od momentu ostatniego rozładunku na teren państwa członkowskiego. W przeciągu tego terminu można realizować przewozy w którymkolwiek państwie UE z tym, że muszą być one ograniczone do jednego kabotażu na państwo członkowskie wykonanego w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium danego kraju. Naruszenie warunków wykonywania przewozów kabotażowych wiąże się z narażeniem na wysokie kary ze strony służb kontrolnych.

Specyfika kabotażu na terenie Niemiec

Rozróżnienie terytorialne pomiędzy kabotażem na terenie Republiki Federalnej Niemiec i na terenie pozostałych (poza Polską – z oczywistych względów) krajów Unii Europejskiej wynika z faktu, że jedynie w świetle prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego na terenie Republiki Federalnej Niemiec usługę kabotażu jest ubezpieczeniem obowiązkowym z określonymi w tym prawie minimalnymi sumami gwarancyjnymi.

Kwestie związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego na wypadek szkody w ładunku podczas transportu na terenie Republiki Federalnej Niemiec w ruchu kabotażowym są uregulowane  § 7a Ustawy o transporcie towarowym (GuKG).

Przepis ten brzmi następująco:

(1) Przedsiębiorca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje ustawową odpowiedzialność z powodu szkód w towarach i szkód spowodowanych opóźnieniem w dostawie według czwartego rozdziału księgi IV ksiąg  handlowych podczas transportów, przy których miejsce załadowania i rozładowania leży w kraju.

(2) Najniższa suma gwarancyjna wynosi Euro 600 000,00 na zdarzenie. Ustalenie w umowie ubezpieczenia rocznego maksymalnego odszkodowania, które może wynosić nie mniej niż dwukrotna najniższa suma gwarancyjna i ustalenie udziału własnego są dozwolone.

(3) Z ubezpieczenia mogą być wyłączone następujące roszczenia:


 • roszczenia z powodu szkód, które zostały popełnione umyślnie przez przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela
 • roszczenia z powodu szkód, spowodowanych przez katastrofy żywiołowe, energię jądrową, wojnę, wypadki do wojny podobne, wojnę domową, niepokoje wewnętrzne, strajk, akty terrorystyczne, zarządzenia władz, przejęcie lub konfiskatę ze strony władzy państwowej,
 • roszczenia z umów frachtowych, których przedmiotem jest transport metali szlachetnych, klejnotów, kamieni szlachetnych, środków płatniczych, papierów wartościowych, znaczków, dokumentów i akt.
 • Przedsiębiorca musi posiadać podczas transportu ważny dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, który odpowiada wymaganiom ustępu 1. Kierujący pojazdem musi podczas transportu mieć przy sobie dowód tak zawartego ubezpieczenia i okazać osobie uprawnionej do kontroli na życzenie takiej osoby.
 • Ubezpieczyciel zawiadamia o zawarciu i wygaśnięciu ubezpieczenia Federalny Urząd ds. Ruchu Towarowego (BAG).

Kabotaż na terenie pozostałych krajów UE

W przypadku wykonywania usługi kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej) odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego regulowana jest lokalnymi przepisami o charakterze i mocy ustaw, a w przypadku Republiki Irlandii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Danii – postanowieniami umowy przewozu zawartej pomiędzy stronami tej umowy. Dlatego też w przypadku wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego za szkodę w towarze lub za opóźnienie w dostawie wynikającą z lokalnych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, natomiast w odniesieniu do Republiki Irlandii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Danii – odpowiedzialność cywilną wynikającą z zastosowanych i zaakceptowanych przez Allianz Polska ogólnych warunków przewozu stosowanych przez przewoźników lub ich zrzeszenia w tych krajach.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jednocześnie z uwagi na fakt, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wykonującego usługę kabotażu nie jest obowiązkowe, wprowadzone zostały ograniczenia odpowiedzialności polisowej ubezpieczyciela analogiczne do ograniczeń, jakie mają zastosowanie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego, zwłaszcza ograniczenia dotyczące przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, w tym wynikające z zastosowania do warunków ubezpieczenia postanowień analogicznych, do tych z konwencji CMR.

OC spedytora (OCS) z rozszerzeniem o odpowiedzialność przewoźnika umownego

Ubezpieczenie OC spedytora dedykowane jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, którą ubezpieczony (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej - Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia odpowiadający faktycznie wykonywanym czynnościom spedycyjnym, który może obejmować:


 • wysyłanie i odbiór przesyłki,
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
 • doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu,
 • organizacja transportu, wybór przewoźników i spedytorów dalszych,
 • zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji przewoźnikowi,
 • przygotowanie dokumentów związanych z transportem przesyłki,
 • załadunek i wyładunek przesyłek,
 • przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrola ilościowa (ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie),
 • pakowanie i przepakowywanie towarów,
 • konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek,
 • powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesyłki,
 • zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 • konfekcjonowanie, znakowanie i cechowanie przesyłek, kompletacja i dystrybucja towarów, dystrybucja
 • dokonywanie na rachunek zleceniodawcy odpraw celnych [z wyłączeniem czynności agenta celnego],
 • podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki,
 • magazynowanie/składowanie towarów (trwające nie dłużej niż 60 dni), w tym w magazynach i składach celnych,
 • organizacja przewozu pustych i pełnych kontenerów,
 • opieka nad przesyłką w czasie przewozu, informowanie o przeszkodach w przewozie przesyłki,

Dla spedytorów, którzy zawierają ze swoimi kontrahentami również umowy przewozu (liczy się treść umowy a nie nazwa) proponujemy wykupienie opcji odpowiedzialności przewoźnika umownego. W przypadku szkody uchroni to Klienta przed automatycznym wydaniem decyzji odmowy wypłaty odszkodowania jeżeli przedmiotowa umowa będzie nosiła znamiona umowy przewozu.

OC zawodowe przewoźnika (pod licencję)

Posiadamy w ofercie zaakceptowane przez BOTM (Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Produkt oferowany jest Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Sumę gwarancyjną ustala się zgodnie z wymogami przepisu artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia: dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów)  suma gwarancyjna wynosi 9.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego; dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 5.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona jak w punkcie poprzedzającym.

Cargo (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym)

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) dedykowane jest Klientom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową, usługową, którzy ponoszą interes prawny lub ekonomiczny w zawarciu ubezpieczenia mienia w transporcie, wynikający z warunków zawartego kontraktu handlowego.  Ubezpieczenie CARGO jest to ubezpieczenie mienia (towaru, ładunku) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie RP lub poza nim. Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Przedmiotem ubezpieczenia jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

W przypadku transportu krajowego klient ma do wyboru dwa rodzaje zakresu ubezpieczenia:


ALL RISK (od wszsytkich ryzyk) - co oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w następstwie jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń, zaistniałych w czasie transportu, za wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w umowie ubezpieczenia.

RYZYKA NAZWANE - co oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w następstwie pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, zapadanie się i osuwania się ziemi, dymu oraz upadku przedmiotu na środek transportu, a także na skutek wypadku środka transportu, rabunku/rozboju, kradzieży z włamaniem, kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, kradzieży mienia będącej następstwem wypadku środka transportu, zaginięcia oraz dewastacji.

W transporcie międzynarodowym zakres ochrony kształtowany jest w oparciu o Klauzule instytutowe będące uznanym standardem w ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo).

W odniesieniu do transportu lądowego (drogowego i kolejowego) zastosowanie mają:

 • Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL.382
 • Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02 CL.356A
 • Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause 1/11/02 CL.365 

Suma ubezpieczenia ładunku powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego ładunku:

 • w przypadku rzeczy nowej - wartość z faktury, koszty wytworzenia lub wartość rynkowa,
 • w przypadku rzeczy używanej - wartość z faktury lub wartość rzeczywista stanowiąca wartość rzeczy nowej pomniejszona o stopień jej faktycznego zużycia. 

Za opłatą dodatkowej składki sumę ubezpieczenia (wartość ładunku) można powiększyć o:

 • podatek od towarów i usług VAT,
 • koszty dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia,
 • opłaty celne,
 • przewidywany zysk w wysokości nie wyższej niż 10% wartości ładunku
 • przewidywane koszty handlowe w wysokości nie wyższej niż 10% wartości

Rodzaje polis CARGO

Naszym Klientom oferujemy umowy ubezpieczenia CARGO w formie:

 • jednostkowej - transport tam lub tam i powrót,
 • generalnej - polisy roczna chroniąca wszystkie transportowane ładunki: danej firmy w okresie roku, przed danego przewoźnika / spedytora w okresie roku.

Dlaczego warto ubezpieczyć towar w ramach polisy CARGO?

 • towar będzie chroniony do pełnej wartości (sumy ubezpieczenia),
 • towar będzie chroniony także od zdarzeń, których nie obejmuje ubezpieczenie przewoźnika OCP (np. zdarzenia losowe typu powódź, uderzenie pioruna, przewrócenie środka transportu przez huragan). właściciela towaru nie interesuje, czy przewoźnik posiada w ogóle OCP,
 • jeżeli przewoźnik posiada OCP, a towar będzie wieziony w ruchu międzynarodowym, to odpowiedzialność przewoźnika kończy się na 8,33SDR za 1kg utraconego ładunku.

Koszty leczenia kierowców za granicą

Firmom transportowym proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia kierowców za granicą.

Najważniejsze cechy produktu:

 • polisy imienne zawierane na okres 12 miesięcy lub polisy zawierane w formie bezimiennej
 • ochrona ubezpieczeniowa dla formy imiennej obowiązuje podczas wszystkich wyjazdów Ubezpieczonego w tkacie trwania umowy ubezpieczenia , niezależnie od ich liczby, pod warunkiem że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60dni. Przy podróżach powyżej 60 dni ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez pierwsze 60 dni
 • ochrona ubezpieczeniowa dla formy bezimiennej obowiązuje do wyczerpania wykupionego limitu osobodni
 • po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie może zostać rozszerzone o pracę fizyczną i/lub choroby przewlekłe

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance ( wariant rozszerzony) , zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
 • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,
 • pobyt w szpitalu
 • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
 • koszty ratownictwa w górach i na morzu,
 • koszty transportu osób bliskich,
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do RP,
 • pomoc prawna,
 • zastępstwo w podróży służbowej, - Limit: 1.000 EUR
 • opóźnienie lotu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawiera:

 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia),
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody rzeczowe ( uszkodzenie lub zniszczenie mienia).