MG-broker ubezpieczenia

Oferta

Analizujemy zagrożenia i dokonujemy audytu ryzyk

Współpracę z każdym Klientem rozpoczynamy od szczegółowego badania jego potrzeb. Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu w obszarze ubezpieczeń przeprowadzamy gruntowny audyt dotychczasowego portfela polis.  Weryfikujemy czy istniejąca ochrona odpowiada zakresowi ryzyk, na które narażony jest Klient, sprawdzamy czy limity odpowiedzialności odpowiadają rzeczywistym kosztom usunięcia ewentualnej szkody, identyfikujemy niekorzystne zapisy i ograniczenia w umowach. Przede wszystkim zaś, proponujemy rozwiązania.

Konstruujemy program ubezpieczeniowy

W oparciu o przeprowadzoną analizę, tworzymy indywidualny program ubezpieczeniowy. Programy ubezpieczeniowe zawsze konstruujemy tak, aby zapewnić Klientom pełną ochronę. Nie zatrzymujemy się na standardowych rozwiązaniach: negocjujemy dodatkowe klauzule, wdrażamy innowacyjne produkty, konsolidujemy rozproszony portfel polis. Nasza wiedza pomaga uniknąć negatywnych skutków związanych z lukami w ochronie, niedostatecznym lub nadmiernym ubezpieczeniem, a w konsekwencji przyczynia się do znacznej redukcji kosztów naszych Klientów.

Negocjujemy warunki umów ubezpieczeniowych

Po zaakceptowaniu przez Państwa programu ubezpieczeniowego przygotowujemy slip brokerski, który zostaje przesłany do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Przy wyborze zakładów kierujemy się stanem finansowym Towarzystwa, jego specjalizacją w danej dziedzinie oraz szybkością i bezproblemowością procesu likwidacji szkód. Następnie z wybranymi ubezpieczycielami rozpoczynamy negocjacje w celu ustalenia ostatecznych warunków ubezpieczenia.

Nadzorujemy proces zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia

Na podstawie ofert przygotowanych przez ubezpieczycieli, przygotowujemy dla Państwa pisemną rekomendację i uzasadnienie wyboru zaproponowanego rozwiązania. Po zaakceptowaniu przez Państwa wybranej oferty, występujemy do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o wystawienie polis. Nasza rola nie kończy się jednak na wdrożeniu programu ubezpieczeniowego. Wiemy, że każde rozszerzenie działalności – rozbudowa floty, rozpoczęcie inwestycji czy zwiększenie rynków zbytu – powoduje zmianę zakresu ryzyk, na które narażone są przedsiębiorstwa. Poprzez ścisłą współpracę z naszymi Klientami, dbamy, by ochrona zawsze odpowiadała aktualnym potrzebom. Opiekę merytoryczną nad portfelem Klienta sprawuje zespół specjalistów dedykowanych do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Administrujemy zawartymi polisami, monitorujemy terminy obowiązywania, prowadzimy rozliczenia i usprawniamy obieg dokumentacji. W przypadku wystąpienia szkody aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji.

Uczestniczymy w likwidacji szkód

W sytuacji zaistnienia szkody mogą Państwo liczyć na naszą pomoc. Wiemy, iż poziom naszej obsługi oraz jakość wybranego programu ubezpieczeniowego można ocenić dopiero w trakcie postępowania likwidacyjnego zaistniałej szkody. Dlatego ten etap współpracy jest dla nas szczególnie istotny. Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody wdrażamy procedurę likwidacyjną. Po zgłoszeniu szkody monitorujemy przebieg postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Ubezpieczyciela. Nasz merytoryczny nadzór sprowadza się do kompletowania dokumentacji szkodowej, weryfikacji przedkładanych dokumentów i dbałości o terminowość wypłat odszkodowań. W razie zaistnienia problemów prawnych, interpretacyjnych lub proceduralnych do Państwa dyspozycji oddajemy zespół naszych profesjonalnych doradców.