MG-broker ubezpieczenia

Bezpieczeństwo

Na podstawie Art. 26 § 1 ust. 3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Za zachowanie tajemnicy ponosi odpowiedzialność karną.

 

Broker wskazując i omawiając kilka ofert towarzystw ubezpieczeń, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego względu, polegając na opinii brokera, możecie Państwo dokonać wyboru lepszego wariantu ubezpieczenia.

Broker jest zobowiązany udzielić pisemnej porady swojemu mocodawcy, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja.

Współpraca brokera ubezpieczeniowego z Klientem odbywa się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub zawartej umowy o współpracy. Pełnomocnictwo (zwane także listem brokerskim) jest niezbędne do kontaktów brokera w imieniu swojego Klienta (mocodawcy)  z zakładami ubezpieczeń. Czynności wykonywane przez brokera są nieodpłatne dla Klienta. Kancelaria brokerska jest wynagradzana przez ubezpieczyciela po zawarciu z nim umowy ubezpieczenia. Koszt usługi brokerskiej (tzw. kurtaż) jest wkalkulowany w składkę ubezpieczeniową i stanowi swoistą marżę handlową (koszt akwizycji).  

Broker wykonuje swoją działalność na podstawie Zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego po spełnieniu szeregu wymagań, w tym między innymi po zdaniu państwowego egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych. Nasza Kancelaria posiada zezwolenie nr 1743/11.  

Broker za swoje działania ponosi odpowiedzialność cywilną, którą musi obowiązkowo ubezpieczyć w wysokości co najmniej 1.000.000 € na jedno zdarzenie oraz 1.500.000 € na wszystkie zdarzenia. Ponadto broker musi dawać rękojmię należytego wykonywania zawodu, co wyraża się w wymogu posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego i znajomości rynku ubezpieczeniowego.