MG-broker ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe

Majątek przedsiębiorstwa jest jego najważniejszą częścią, umożliwiającą przedsiębiorstwu prawidłowe funkcjonowanie i generowanie dochodów ze sprzedaży. W przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia majątku, przedsiębiorstwo narażone jest nie tylko na straty w mieniu, ale także na poważne straty finansowe wynikające z obniżenia lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnych i braku możliwości generowania dochodów. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa od najbardziej popularnych zdarzeń losowych.

Dedykowane są firmom chcącym zapewnić ochronę m.in. mienia, budynków, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, administracji państwowej oraz wielu innych. Ubezpieczenie majątku polega na objęciu odpowiednim zakresem ubezpieczenia przedmiotów narażonych na wystąpienie szkody. Najczęściej spotykanymi na rynku zasadami pokrycia są:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych gdzie ochrona obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia najczęściej oferują ochronę w zakresie następujących ryzyk: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja,  implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach. Listę ubezpieczonych ryzyk można rozszerzyć o zdarzenia takie jak na przykład: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, zamach przestępczy, terroryzm, katastrofa budowlana.

    Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. Do tego zakresu można również dokupić ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

  • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks) - w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe, ubezpieczenie na bazie „All Risks” obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone. Ubezpieczenie to stanowi  alternatywę w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Największą zaletą ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest możliwość ujęcia ryzyk pominiętych w ryzykach nazwanych, których wystąpienia nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ma to znaczenie zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które stosują nowoczesne a nawet nowatorskie rozwiązania i w związku z tym określenie wszystkich możliwości wystąpienia szkody jest po prostu niemożliwe.