MG-broker ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
Ubezpieczenie OC Członków Zarządu (D&O, Directors & Officers)
Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, które ubezpieczający lub jego pracownicy wyrządzili osobie trzeciej (również klientom i kontrahentom ubezpieczonego).

Przygotowując program ubezpieczenia OC dokładnie analizujemy potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić w związku ze specyfiką prowadzonej działalności a następnie dążymy do zapewniania optymalnej ochrony w celu zabezpieczenia interesu finansowego naszego Klienta.

Poza zakresem podstawowym (OC delikt + kontrakt) na rynku funkcjonuje szereg klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ubezpieczenia. Do najczęściej spotykanych klauzul należą:

 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
 • OC za podwykonawców
 • OC pracodawcy
 • OC najemcy (szkody w nieruchomościach i ruchomościach)
 • OC za szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
 • OC za produkt
 • OC za wózki widłowe
 • OC za zanieczyszczenie środowiska
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • Czyste straty finansowe

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu (D&O, Directors & Officers)

Codziennie tysiące członków zarządów i rad nadzorczych w Polsce podejmuje decyzje finansowe, ekonomiczne, prawne... Takie decyzje mają wpływ nie tylko na kierowane przez nich przedsiębiorstwa. Konsekwencje tych działań mają również wpływ na ich życie prywatne. Aby zapewnić członkom zarządów i rad nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych.

Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (ang. Directors & Officers liability insurance – D&O). Polisa D&O zabezpiecza nie tylko prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin. Ubezpieczenie to chroni również firmę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Dlatego posiadanie takiego ubezpieczenia zwiększa wiarygodność spółki w oczach jej kontrahentów.

Ostatnio, wraz z rosnącą świadomością prawną uczestników rynku oraz kryzysem gospodarczym, liczba roszczeń do członków organów spółek wzrasta. Trend ten utrzymuje się ze względu na konieczność dostosowania sposobów prowadzenia działalności do wymogów gospodarki rynkowej, a ekspansja firmy na rynki zagraniczne znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia takich roszczeń.

Przed czym chroni polisa D&O?

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Polisa obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

Przykłady roszczeń

Postępowanie Karne – BHP

W fabryce doszło do nieszczęśliwego wypadku, wskutek którego zginął pracownik spółki. Prokurator w trybie art. 220 Kodeksu Karnego prowadzi postępowanie o nieumyślne spowodowanie śmierci w związku z brakiem nadzoru nad zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pokrywane przez nas koszty postępowania przygotowawczego na wstępnym etapie sprawy wyniosły kilkanaście tysięcy złotych.

Postępowanie Karno–Skarbowe

Urząd Skarbowy zakwestionował w spółce politykę dotyczącą przychodów i rozchodów i stwierdził istnienie zaległości podatkowych w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych. Postępowanie karno-skarbowe dotyczy byłych członków zarządu. Pokrywane przez nas koszty postępowania przygotowawczego na wstępnym etapie sprawy wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Naruszenie Dóbr Osobistych

Członkowie rady nadzorczej zostali pozwani przez byłego pracownika o naruszenie dóbr osobistych. Wartość sporu nie dotyczyła wypłaty jakichkolwiek kwot, lecz przeprosin. Koszty obrony sądowej wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Roszczenie Udziałowca – Actio Pro Socio

Mniejszościowy udziałowiec spółki wystąpił przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej z zarzutem wyrządzenia spółce szkody. Szkoda miała polegać na zawarciu niekorzystnej umowy z pracownikiem, przez co spółka mogła ponieść kilkaset tysięcy złotych straty. Koszty obrony sądowej na obecnym etapie wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Roszczenie Spółki

W wyniku braku odpowiednich procedur oraz braku nadzoru nad panującymi zasadami spółka poniosła kilkadziesiąt milionów złotych straty. Wystąpiła więc z roszczeniem do ówczesnego członka zarządu o naprawienie szkody. Koszty obrony, ekspertów oraz kwota ugody wyniosły kilka milionów złotych.

OC członków zarządu a podatki

Ciekawym aspektem polisy D&O jest opodatkowanie polisy OC członków zarządu i władz spółek kapitałowych, oraz wynikające z tego konsekwencje podatkowe.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SA/ Kr 1563/ 08), wydatki na taką polisę nie są kosztem uzyskania przychodu dla spółki która opłaca ją zarządowi.

Urzędy przyjmują tu zasadę, że ubezpieczenia OC członków zarządu mieszczą się w innych grupach ryzyka, (to jest w dziale II grupa 10-13) a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem.

Ponadto organy podatkowe powołują się często na art. 16 ust. 1 pkt 59 updop, w świetle którego, spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Dlatego trzeba to brać pod uwagę, przy rozważaniu wykupu polisy OC członków zarządu

Ciekawe natomiast jest opodatkowanie osoby ubezpieczonej w takiej polisie. O ile w przypadku zawarcia polisy imiennej (niezmiernie rzadki przypadek) sprawa jest jasna, bo całość korzyści przypisana jest do jednej osoby, o tyle w polisie bezimiennej ma się sprawa już inaczej.

Z orzeczenia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 2019/08) wynika, że w sytuacji kiedy zarząd, rada nadzorcza i inne władze są wieloosobowe, składka ta nie może być traktowana jako przychód dla członków władz spółki.

Sąd stanął tu na stanowisku, że zgodnie z art. 808 i 822 kodeksu cywilnego, przepisy zezwalają na wykupienie ubezpieczenia osobie trzeciej (art.808) bez podawania ich imienia i nazwiska w umowie, jednocześnie (art 822) nie zwalniając ubezpieczyciela od odpowiedzialności.

Ponadto Sąd uznał że brak możliwości przypisania konkretnego przychodu poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej imiennie, narusza zasady podatku dochodowego, który mówi, że przychód musi być przypisany do poszczególnego podatnika.

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (ang: professional indemnity insurance, PI insurance) zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe (ktoś w winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki czy stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy). (np. OC architekta, zarządcy, doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego, informatyka, brokera walutowego, maklera) czy wykonywania określonych czynności zawodowych (np. czynności konsultanta, doradcy, informatyka, jak i szeroko rozumianej branży IT). Oferujemy zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych (dla tych grup zawodowych, na które poszczególne przepisy prawa nakładają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej), jak i ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych (tam gdzie nie ma obowiązku ubezpieczenia). Na warunkach dobrowolnych można również wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczyć się na wyższą sumę gwarancyjną niż to wynika z poszczególnych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe.

Nasze oferty dostosowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku wyrządzenia szkody osobowej, rzeczowej, jak i czystych strat finansowych.

Przykłady zawodów/wykonywanej działalności, które można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 • Branża budowlana: OC projektanta, OC architekta, OC inżyniera budownictwa.
 • Branża IT: OC konsultanta komputerowego, OC informatyka, OC projektanta systemów, OC doradcy IT, OC z tytułu wdrażania systemów informatycznych i OC z tytułu eksploatacji systemów informatycznych.
 • Branża finansowa: OC doradcy finansowego, OC z tytułu zarządzania finansami, OC z tytułu zarządzania aktywami finansowymi lub funduszami, OC maklera giełdowego, OC brokera walutowego, OC doradcy inwestycyjnego, OC księgowego/prowadzenie ksiąg, OC biegłego rewidenta, OC z tytułu obrotu wierzytelnościami.
 • Nieruchomości: OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika nieruchomości, OC rzeczoznawcy nieruchomości, OC syndyka.
 • Kancelarie prawne: OC kancelarii prawniczej, OC doradcy podatkowego, OC adwokata, OC radcy prawnego, OC notariusza.
 • Inne: OC tłumacza,